Edutamine on sisse lülitatud 1580 Boonused Loosimisel: 1580 Boonused. Kuni kampaania lõpuni:
Börsitehingute reeglid

Leping

    Üldsätted


1.1. Käesoleva lepinguga määratakse kindlaks võrguteenuse poolt vahetusteenuste osutamise tunnused.

1.2. Veebiteenust mõistetakse Interneti-ressursina virtuaalse raha vahetamiseks - baksman.org.

1.3. Kasutajad on üksikisikud ja organisatsioonid, kes on nõustunud veebiteenusega koostööd tegema.

1.4. Kui neid üldiselt nimetatakse, nimetatakse kasutajat ja veebiressurssi osapoolteks.

1.5. Pooled lepivad kokku, et sellel elektroonilisel lepingul on kirjaliku lepinguga võrdne jõud ja see on mõeldud nende suhete lahendamiseks vahetusteenuste tarbimise protsessis.

1.6. Lepingut peetakse avalikuks pakkumiseks, mille aktsepteerimine toimub Kasutaja poolt, täites avalduse veebiteenuse pakutavate teenuste saamiseks. Taotlus esitatakse veebiavaruse baksman.org kaudu.

    Lepingu objekt

2.1. Veebiressurss baksman.org pakub teenuseid, mille loetelu on täpsustatud lepingu punktis 4, kuid Kasutaja on kohustatud järgima punktis 9. "Börsitehingute sooritamise kord" sätestatud standardeid. Teenuseid osutatakse eeskirjadega määratud viisil, mille sätted on sätestatud lepingu punktis 5.

2.2. Vahetustoimingu teinud kasutaja peab selle eest maksma.

 

    Lepinguosaliste vastastikused kohustused

3.1. Veebiteenus baksman.org võtab endale järgmised kohustused:

3.1.1. Tagage makseteenuste, nagu Yandex.Money, Payeer, Qiwi, OKPAY, e-raha konverteerimine ja järgige samal ajal käesoleva lepinguga kehtestatud standardeid.

3.1.2. Pakkuda kasutajatele veebiteenuse pakutavate teenuste tarbimise ajal informatiivset ja tehnilist tuge.

3.1.3. Tagage vahetustehingute sooritamise kohta käiva teabe konfidentsiaalsus (klientide isikuandmed, tehingu toimumise aeg, summa) ja edastage need vastavaid makseid teinud Kasutajatele. Kui vahetusprotsessis osales konfidentsiaalne maksesüsteem, saab selline toiming konfidentsiaalse staatuse ja seda enam ei avalikustata.

3.1.4. Piirake kõrvaliste isikute juurdepääsu makseandmetele.

3.1.5. Pakkuge Kasutajale allahindlusi lepingus ettenähtud viisil.

3.1.6. Tagage rahaliste vahendite ülekandmine Kasutaja või kolmanda isiku kontole hiljemalt 24 tunni jooksul pärast kaebuse saamist Lepingu punktides 3.2.5, 5.4-5.6 loetletud olukordades.

3.1.7. Hoidke saladust ja ärge avaldage kolmandatele isikutele teavet vahetustehingute kohta, samuti Interneti-teenuse kasutaja isikuandmeid, välja arvatud järgmistel juhtudel:
- kohtu õigusliku otsusega internetiteenuse omaniku asukohas;
- Interneti-teenuse omaniku asukohas olevate pädevate asutuste õiguslikul nõudmisel;
- ühe maksesüsteemi, nimelt Perfect Money, OKPAY, Payeer, Qiwi, Yandex, halduse palvel. Raha ja teised.

3.2. Kasutaja võtab endale järgmised kohustused:

3.2.1. Esitage võrguteenusele kiireima teabevahetuse tagamiseks kõige täpsem teave.

3.2.2. Märkige oma e-posti aadressi õiged andmed.

3.2.3. Looge võimalused saada süsteemist teateid e-posti teel. Andke võrgule juurdepääs arvuti või muu seadme abil. Paigaldage viirusetõrjeprogrammid nii, et ühendus veebiressursiga oleks võimalikult turvaline.

3.2.4. Järgige käesoleva lepingu nõudeid.

3.2.5. Teavitage ressursi haldamist, kui raha ei ole täielikult või osaliselt saaja kontole krediteeritud. Ja ka kõigi olukordade kohta, mil toimusid käesoleva lepingu punktides 5.4–5.6 nimetatud asjaolud. Teade tuleks saata administratsioonile hiljemalt kuu aega pärast vastava vahejuhtumi toimumist. Selle nõude eiramine toob kaasa vaidlusaluste summade ülekandmise võrguteenuse kontole.

3.2.6. Järgige oma elukohariigi ja kodakondsuse seadusi.

3.2.7. Mitte rikkuda normatiivaktide nõudeid, mis kehtestavad veebivahetuse tunnused.

 

3.3. Veebiteenuse baksman.org õigused:

3.3.1. Vigade otsimiseks ja täiendamiseks peatage teenus mõneks ajaks.

3.3.2. Peatage tehing, kui pädevatelt asutustelt, partneritelt või kasutaja kaebuselt on saadud pettust. Vahetus peatub ajaks, mis kulub olukorra selgitamiseks.

3.3.3. Looge oma äranägemisel vahetustoimingute allahindluste süsteem. Vahetussoodustust ei arvestata, kui vahetusteenus ei saa taotluse alusel kasumit, s.t. vahetuskurss on negatiivne või 0.

3.3.4. Määrake ja vahetage vahendustasu komisjonitasu.

3.3.5. Piirake potentsiaalse kasutaja juurdepääsu oma teenustele, keeldumise põhjuseid selgitamata.

3.3.6. Kui vahetusprotsessis tehakse viga, on veebiteenusel õigus nõuda, et kasutaja kinnitaks lõpetatud toimingu suhtluse, e-posti, virtuaalse rahakoti ekraanipildi abil.

3.3.7. Katkestage vestlus kasutajaga, kes käitub sobimatult või piirab töötajaid tema probleemi lahendamiseks vajalike andmete hankimisel.

3.3.8. Blokeerida makse sooritamine kl. Käesoleva lepingu või eeskirjade punktid 5.4–5.6.

3.3.9. Blokeerige ülekanne ja ärge tagastage raha enne, kui kasutaja on tuvastatud.

3.4. Teenuse turvateenusel on õigus kliendi taotlus külmutada, kui ta on selles või kolmanda osapoole vahetusteenuses mingil viisil ebaseadusliku rikastumise saanud ja on võlgnike nimekirjas, kuni põhjuste selgitamiseni ja vahetusvahendite sellelt kasutajalt tekkinud kahjude hüvitamiseni.

3.5. Vahetusteenus jätab endale õiguse suunamise programmis töötasu tingimused läbi vaadata.

3.6. Suunamistasusid ei krediteerita, kui vahetusteenuse kasum jääb alla 0,6%.

3.7. Suunamistasu saab tühistada, kui kutsutaval on 5 või enam suunamist. Samuti peab igal viiel suunamisel olema vähemalt üks edukas taotlus.

3.8. Veebiteenusel on õigus toiming peatada juhul, kui klient tuvastab vahetuskursside erinevuse põhjal kasumi teenimise eesmärgi. Sel juhul blokeeritakse rakendus seni, kuni teenuse administratsioon asjaolud selgitab.

3.9. Teenusel on õigus rakendusega fikseeritud määr ümber arvutada, kui:
- pikaajaline viivitus kliendi poolt teenusesse laekumises, mis tuleneb kolmanda osapoole teenuse hilinemisest.
- klient märkis ülekande miinimumtasu tehingu kohta, mis viis teenuse kontole raha laekumiseni pika viivituseni.


    Teenused.

4.1. Baksman.org viib läbi elektroonilisi rahavahetusoperatsioone selliste maksesüsteemide jaoks nagu Bitcoin, Perfect Money, OKPAY, Yandex.Money, Payeer, Qiwi. Pangad osalevad maksete tegemisel, mille loetelu on veebisaidil;

4.2. Veebiteenusel ei ole õigust kontrollida, kas Kasutajal on õigused vahetusega seotud vahenditele.

 

    5. Börsitehingute tegemise eeskirjad.

5.1. Vahetus algab Kasutajalt raha ülekandmisega.

5.2. Vahetus loetakse täielikuks pärast seda, kui raha on üle viidud Kliendi esitatud andmetele.

5.3. Kasutajal ei ole õigust toimingut pärast selle alustamist tühistada ega vahetamiseks ülekantud raha tagasi nõuda.

5.4. Kui Kasutaja on kandnud summa, mille väärtus ei lange kokku vahetuse registreerimisel näidatud andmetega, on veebiteenusel õigus operatsioon peatada. Kasutaja nõudmisel punkti 3.2.5 viisil vahetab Veebiteenus tegelikult ülekantud summa, võttes arvesse tehingu alustamise hetkel kehtivat määra.

5.5. Kui määrate vale konto, siis vahetust ei toimu. Raha tagastatakse Kasutajale tema soovil punkti 3.2.5 alusel. Samal ajal võetakse komisjonitasu ja trahv - 2% ülekande summast.

5.6. Kui Kasutaja on maksesummat korrigeerinud või makse teinud kellegi teise kontolt, on veebiteenusel õigus selline makse blokeerida. Tagasimaksed tehakse Kasutaja soovil punkti 3.2.5 alusel. Kuid kasutajalt võetakse komisjonitasu ja trahv 1%.

5.7. Kui vahetaja kasutaja teostab vahetust Bitcoini krüptoraha suunas, s.t. muudab mis tahes teenuses esitatust Bitcoini, tuleb meeles pidada, et tehingud Bitcoini võrgus kestavad 15 minutit kuni mitu päeva. See ei sõltu mingil moel baksman.org vahetajast ega mõjuta olukorda ega kiirenda tehingu töötlemist.

5.8 Visa / Master Cardi suunas laekuvad rahalised vahendid võivad olla kuni 5 (viis) pangapäeva.

5.9 Klient kohustub rakenduse eest tasuma 15 minuti jooksul, vastasel juhul võidakse rakendus praeguse määra järgi kustutada või ümber arvutada.

 

    Poolte kohustused ja veebiteenuse tagatised

6.1. Baksmani ressursivahetaja ei kanna mingit juriidilist vastutust teenuse ebaõige kasutamise tagajärgede ega kasutaja poolt virtuaalvaluuta vahetamise taotluse täitmisel tehtud vigade eest. Makset ei tühistata isegi siis, kui raha saadeti valele kontole.

6.2. Veebiteenus ei maksa kahju eest, mis on tingitud seadme kui terviku või selle üksikute osade toimivuse kaotusest, mida kasutaja vahetuse ajal kasutab.

6.3. Veebiteenus ei vastuta maksete viibimise või ebatäpsuse eest oma protsessis, mis tekkis pankade või maksesüsteemide tegevuse tagajärjel. Vahetaja ei vastuta järgneva pärast vahetustoimingu, pangakaartide ja kasutaja maksesüsteemide kontode võimaliku blokeerimise eest.

6.4. Baksman.org ei vastuta Kasutaja kulude ja kahjude eest, mis on tekkinud viimase eksliku esitamise tõttu seoses tariifide, vahetuse tasuvuse või muude subjektiivsete küsimustega.

6.5. Veebiteenus baksman.org ei kompenseeri vahetusprotsessi viivitustest või vigadest tingitud kulusid.

6.6. Kasutaja kinnitab, et vahetusega seotud rahaliste vahendite käsutamiseks on seaduslik alus.

6.7. Kõik kolmandate isikute kahjud, mis tulenevad Kasutaja poolt Veebiteenuse ressursside kasutamisest, hüvitab viimane täielikult tagasimaksmise ja tulevastest rakendustest mahaarvamise arvelt.

 

    Töötingimuste muutmise kord

7.1 Baksman.org-i administratsioonil on õigus käesolevat lepingut igal ajal muuta või täiendada. Nad saavad võimu ja jõustuvad pärast ressursil avaldamist.

 

    Nähtamatud asjaolud

8.1. Ületamatute asjaolude ilmnemisel vabastatakse Pooled vastutusest käesoleva lepingu tingimuste täitmata jätmise või tähtaegse täitmise eest. Ületamatud asjaolud tähendavad sõda, terrorirünnakut, tulekahju, üleujutust, rahutusi, häkkerite sissetungimist, kohalike võimude tegusid. Need hõlmavad ka elektrikatkestusi ja juurdepääsu puudumist võrkudele, sealhulgas Internetile ja sideteenustele.

 

    Vahetustoimingute tegemise kord

9.1. Veebiteenust ei saa kasutada ebaseaduslike tehingute tegemiseks. Kasutaja nõustub vastutama kahtlaste rahaliste vahendite vahetamise katse eest vastavalt selle riigi eeskirjadele, kus rikkumine toime pandi.

9.2. Kui makse ebaseaduslikkus on tõestatud, on veebiteenusel õigus õiguskaitseasutuste, maksesüsteemi või kannatanu nõudmisel selle kohta teavet anda.

9.3. Vahetuse tegemiseks peab Kasutaja oma virtuaalsest rahakotist välja võtma vastava arvu e-raha. Samal ajal vastutab ta isiklikult rahakoti krediteerimise õiguslike aluste olemasolu eest, kuna selle toimingu seaduslikkuse kontrollimine ei kuulu veebiteenuse pädevusse.

9.4. Pangaülekande tegemine on võimalik maksesüsteemi internetipangas. Kui taotlus tehti pangaoperaatori või sularahaautomaadi kaudu, tagastatakse raha Kasutajale hiljemalt 24 tunni jooksul. Sberbanki kaardile ülekandmisel peab Kasutaja maksma 1% maksesummast. Raha tagastamine toimub ainult ülekande saatja turvateenistuse otsusel.

9.5. Veebiteenus ei vastuta kolmandate isikute Kasutaja nõusolekul tehtud maksete eest.

9.6. Kasutaja nõustub Lepinguga täielikult, aktiveerides nupu "Nõustun vahetusreeglitega".